Hoteli Bernardin
Show menu

Skupščina delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d. 28.2.2020

28. 2. 2020

Delničarji so na seji skupščine Hotelov Bernardin d.d., ki je bila dne 28.2.2020 na sedežu družbe, obravnavali vse predlagane točke dnevnega reda.

Skupščina delničarjev Hoteli Bernardin d.d. je dala soglasje k pripojitvi družbe Hoteli Bernardin d.d. k prevzemni družbi Sava Turizem d.d in potrdila potrebne dokumente o pripojitvi družbe Hoteli Bernardin k prevzemni družbi Sava Turizem (poročilo uprav družb o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in o reviziji povečanja osnovnega kapitala, zaradi izvedbe pripojitve ter poročilo nadzornega sveta o pregledu pripojitve in pogodbo o pripojitvi), ki omogočajo, da bosta družbi s presečnim datumom 30.6.2019, po vpisu v sodni register začeli poslovati kot ena entiteta.

Pripojitev družbe Hoteli Bernardin k družbi Sava Turizem bo omogočila prenos dobrih praks med družbama, poenotenje poslovanja in s tem dvig kakovosti storitev ter preko aktivacije sinergijskih učinkov rast uspešnosti poslovanja. V združeni družbi bo zaposlenih preko 1.300 ljudi in bo ob pomembnem investicijskem vlaganju, v letu 2020 ustvarila okoli 100 milijonov evrov prihodkov ter tako okrepila položaj največje slovenske turistične družbe.

Projekt integracije družbe Hoteli Bernardin, d.d., v Poslovno skupino Sava z obliko pripojitve, predstavlja uresničevanje Strategije Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za obdobje 2019–2023 in pomeni pomemben korak h konsolidaciji slovenskega turizma ter s tem sledi Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

Hoteli Bernardin d.d.