Hoteli Bernardin
Show menu

AS - Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv.

Simonov zaliv, 8. 3. 2016
Ostanki rimske vile v Simonovem zalivu so ogroženi, zaradi podtalne vode in plimovanja morja, ki negativno vplivajo tako na arheološke ostaline, nekateri materiali pa so ob izpostavljenosti zraku podvrženi pospešenemu naravnemu procesu propadanja, zato je Inštitut za kulturno dediščino Sredozemlja ZRS UP je v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije, Fakul¬teto za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo ter Pedagoško fakulteto za Univerzo na Primorskem, pridobil nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Pro¬grama Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina. 
Cilj projekta je ohranjanje, obnova ali restavriranje kulturnih spomenikov, dos¬topnih javnosti, ki prispevajo k lokalnemu in regionalnemu razvoju, obogatitvi turistične ponudbe ter prepoznavnosti lokalnega oziroma regionalnega okolja. Cilj je tudi večja ozaveščenost in ve¬denje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine, o njenih razvojnih možnostih,o posebnostih njenega vzdrževanja in obnavljanja.

S projektom »AS – Arheologija za vse« želijo povečati dostopnost spomenika, ga umestiti v kul¬turno in turistično ponudbo območja, razviti program in infrastrukturo, ki bodo omogočali delovanje arheološkega parka skozi vse leto in njegovo finančno vzdržnost. Posebna pozornost zaščite spo¬menika bo namenjena mozaikom kot bistvenemu arhitekturnemu segmentu arheoloških arhitek¬turnih ostankov. Zagotovljene bodo ustrezne zaščitne konstrukcije, ki bodo dolgoročno zagotovile ohranitev restavriranih mozaikov. Za potrebe ustrezne prezentacije bodo restavrirane tudi zidne arhitekturne ostaline rimske obmorske vile »in situ«, saj jih je le tako mogoče predstavljati in us¬trezno interpretirati za obiskovalce.

Predvidena je vzpostavitev interpretativnega centra v parku, konservirani in prezentirani ostanki vile in mozaikov, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka, inovativne digitalne in interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev ter vključitev parka v kul¬turno in turistično ponudbo.

Koristi projekta bodo deležni lokalna skupnost, izobraževalne institucije na vseh ravneh.  V okviru turistične ponudbe bodo obiskovalcem na voljo: 
  • brezplačno vodenje po arheološkem parku Simonov zaliv, kjer so na ogled ostanki rimske vile iz 1. stol pr. n št. z mozaiki, 
  • delavnice npr. izdelovanja mozaikov za odrasle in otroke, izdelava antičnega nakita, freske, 
  • v  okviru "arheotura" občasno organizirajo tudi plovbo po lokacijah rimskih vil na naši obali in sicer: Jernejev zaliv, Ankaran, Sv. Katarina, Koper, Žusterna, Izola, Simonov zaliv, Strunjan, Fornače, Fizine, sv. Lovrenc in Seča, 
  • v San Simonu organizirajo tudi potope za podvodne oglede ostankov rimske vile,    
  • 18. maja 2016 bo v arheološkem parku organiziran celodnevni dogodek AVE ROMANI v sodelovanju z društvom za Rimsko zgodovino in kulturo s Ptuja, na katerem bodo predstavili rimski način življenja, 
  • poleti poteka v parku tudi »knjižnica pod oljkami«. Gostje si lahko izberejo knjige (večinoma povezane z arheologijo, imajo pa tudi dnevno časopisje in otroško literaturo), vzamejo ležalnik in si ga postavijo pod kako oljko v parku in berejo.