Hoteli Bernardin
Show menu

Uspešno poslovanje družbe Hoteli Bernardin v letu 2016

10. 1. 2017

Poslovanje družbe Hoteli Bernardin, d.d. je bilo v letu 2016 uspešno. Preseženi so bili vsi kazalniki poslovanja. Družba je sklenila tudi dogovor z bankami upnicami o reprogramiranju dolgov, kar ji bo omogočilo sprostitev investicij v obnovo in razvoj hotelske infrastrukture.

Poslovanje boljše od načrtov in nad rezultati leta 2015

Poslovni rezultati so boljši kot leta 2015 in tudi nad načrtovanimi. V poslovnem letu 2016 je družba Hoteli Bernardin, d.d. dosegla poslovne prihodke od prodaje storitev v višini 27,542 mio evrov, kar predstavlja preseganje načrtovanih vrednosti za 3 odstotke. V primerjavi z lanskim letom so prihodki od prodaje višji za 7 odstotkov. Višji prihodki od prodaje so posledica večjega števila prodanih sob in višjih povprečnih cen. Glede na leto 2015 je družba zabeležila 4 odstotno rast nočitev in za 3 odstotke višji povprečen prihodek na sobo. Dobiček iz poslovanja znaša 1.692 mio evrov in ocena EBITDA iz poslovanja je 3,812 mio evrov, kar za 160 odstotkov presega rezultat leta 2015.

Pred formalno sklenitvijo dogovora z bankami upnicami

Družba Hoteli Bernardin je pred formalno sklenitvijo dogovora z bankami upnicami o pogojih za finančno prestrukturiranje družbe. Družba Hoteli Bernardin bo s tem dogovorom dosegla svoj primarni cilj. Izpolnitev tega cilja omogoča, da bo podjetje lahko glavnino resursov usmerilo v strateški razvoj svojih produktov in v povečevanje donosnosti poslovanja. Uprava družbe Hoteli Bernardin d.d., se je s podpisom pogodbe o reprogramu svojih kreditnih obveznosti bankam zavezala tudi za nadaljnje dosledno uresničevanje začrtane strategije v smeri dezinvestiranja finančnega  premoženja družbe, zaradi nadaljnjega zniževanja zadolžitve, ki je nastala pred več kot 10 leti,  zniževanja stroškov  in v smeri kontinuitete izboljševanja uspešnosti poslovanja.                      

Zagon investicij v obdobju 2017-2018

V letu 2017 in 2018 družba predvideva večja vlaganja v hotelsko infrastrukturo. Načrtujejo se ključne investicije v prenovo sob v Grand hotelu Bernardin, hotelu Histrion in prenovo bazenskega kompleksa Lagune Bernardin Morski Park. Investicije se bodo izvajale postopno in na način, da bo večji del obnov  izveden v času nižje zasedenosti hotelov, da bo negativen učinek na prihodke od prodaje manjši.  V letu 2017  družba Hoteli Bernardin d.d. načrtuje preseči lanskoletne nočitve in skupne poslovne prihodke od prodaje.