Hoteli Bernardin
Show menu

Skupščina delničarjev družbe Hoteli Bernardin d.d.

28. 1. 2020

Delničarji so se na seji skupščine Hotelov Bernardin d.d., ki je bila dne 28.1.2020 na sedežu družbe, seznanili z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe Hoteli Bernardin d.d. in na podlagi bilance stanja družbe na dan 30.6.2019 sprejeli sklep o kritju bilančne izgube in poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. 

O točkah, vezanih na pripojitev družbe Hoteli Bernardin, d.d., k družbi Sava Turizem, d.d., bodo delničarji odločali konec februarja 2020, saj matična družba Sava, d.d., še ni prejela vseh soglasij s strani upnikov. Kljub zamiku sprejetja sklepov, vezanih na pripojitev, bodo aktivnosti izpeljane v okviru zastavljene časovnice.

Projekt integracije družbe Hoteli Bernardin, d.d., v Poslovno skupino Sava z obliko pripojitve, predstavlja uresničevanje Strategije Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za obdobje 2019–2023 in pomeni pomemben korak h konsolidaciji slovenskega turizma.

Hoteli Bernardin, d.d.