RAZPIS za oddajo v najem v KAMPU LUCIJA - Hoteli Bernardin
Show menu

RAZPIS za oddajo poslovnega prostora v najem v KAMPU LUCIJA z namenom izvajanja gostinske dejavnosti

Predmet razpisa

Predmet razpisa je oddaja poslovnega prostora v najem v Kampu Lucija z namenom izvajanja dejavnosti prehrambnega gostinskega obrata - izbira ponudnikov za gostinski obrat.

Z izbranim ponudnikom/najemnikom bo sklenjena pogodba o najemu z možnostjo vlaganja v predmet najema, za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja. Vsa vlaganja v nepremičnino ostanejo v lasti Hotelov Bernardin d.d., pri tem, da se, za dogovorjeni znesek vlaganj, najemniku, za dogovorjeno obdobje, dogovorjena najemnina ustrezno zniža.  

Na razpisu bo uspel tisti ponudnik, ki bo s ponujeno najemnino in idejno zasnovo prenove/vlaganj v poslovni prostor prepričal predstavnike družbe Hoteli Bernardin d.d..


Predmet oddaje v najem

Predmet oddaje v najem so naslednji poslovni prostori:

Poslovni prostori s številko stavbe 3925 se nahajajo na parcelnih številkah 5560/0, 5561/0, 5557/1, 5557/2 in 5558/0. Predmet najema se nahaja v delu stavbe št. 1 – restavracija, gostilna.  Poslovni prostori obsegajo: prostor za opravljanje dejavnosti, skladišče, kabinet, kuhinjo, garderobo, kurilnico, zaprto teraso in sanitarije v izmeri  637,50 m2,


Ponudniki, ki se lahko prijavijo na razpis    

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki:

o   imajo registrirano gostinsko dejavnost in se z gostinstvom ukvarjajo že najmanj pet let

o   imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve;

o   niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

o   niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za samostojne podjetnike);


Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o zgoraj navedenih zahtevah.


Pogoji najema:

o   ponudnik/ najemnik mora na svoje stroške in svoje tveganje pridobiti vsa potrebna dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti. Manjkajočo opremo in drobni inventar za izvajanje dejavnosti nabavi in namesti najemnik na svoje stroške;

o   ponudnik mora pripraviti osnutek ponudbe, ki jo bo zagotavljal v gostinskem obratu;

o   ponudba v gostinskem obratu, ki je predmet najema, mora zajemati ponudbo primernih hladnih in toplih jedi ter prigrizkov, izbor sladic in peciva, toplih in hladnih brezalkoholnih pijač in napitkov;

o   prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo znotraj ponudbe zagotavljali tudi smernice zdrave prehrane, s poudarkom priprave jedi na lokaciji, izborom lokalnih in svežih surovin, raznolikih jedilnikov za posebne prehranske zahteve in sledili sodobnim trendom v gostinstvu;

o   ponudnik/najemnik mora zagotavljati prodajne cene hrane in pijače, ki so zanimive za obiskovalce Kampa Lucija in sicer to izkazuje z najmanj štirimi glavnimi jedmi v dnevni ponudbi v ravni prodajnih cen ranga samopostrežnih restavracij Interspar;

o   ponudnik/najemnik mora zagotavljati obratovanje gostinskega obrata najmanj v obdobju obratovanja Kampa Lucija, in sicer od 1.4. do 5.11. oziroma v skladu z uradnim obvestilom družbe Hoteli Bernardin, d.d.;

o   ponudnik/najemnik mora zagotavljati naslednji obratovalni čas v obdobju od 1.4. do 5.11. (oziroma v skladu z uradnim obvestilom družbe Hoteli Bernardin, d.d.):

vsak dan, najmanj od 9.00 do 22.00 ure (obratovanje kuhinje od 11.00 do 22.00 ure).

Najemnina se lahko manjša za dogovorjeno vrednost vlaganj. Najemnik nosi vse stroške ogrevanja, čiščenja, elektrike ter ostalih komunalnih storitev.


Dodatne zahteve naročnika:

o   najemnik mora poskrbeti za odvoz vseh odpadkov, ki nastanejo pri njegovem obratovanju v prostorih in na lokaciji najemodajalca, vključno z odvozom organskih odpadkov in odpadnih olj;

o   najemnik mora zagotavljati čistočo in stalno urejenost najetih prostorov, tako v času obratovanja kot v obdobju, ko Kamp Lucija ne obratuje;

o   ponudnik/najemnik mora izpolnjevati vse zahteve iz veljavnih predpisov, za opravljanje gostinske dejavnosti;

o   v gostinskem obratu se bodo v skladu z zakonskimi omejitvami in v dogovoru z najemnikom izvajale prehranske raziskave;

o   ponudnik/najemnik mora pri pripravi idejne zasnove prenove/vlaganj v poslovni prostor upoštevati, da  ni možnosti spreminjanja gradbenega dovoljenja za predmetni poslovni prostor oz. da idejno zasnovo prenove/vlaganj v poslovni prostor pripravi tako, da sprememba gradbenega dovoljenja ne bo potrebna;

o   najemodajalec si pridružuje pravico, da lahko v času trajanja najemne pogodbe preverja najemnika ali izpolnjuje pogoje razpisa. Neizpolnjevanje razpisnih pogojev je lahko razlog za odpoved pogodbe.


Način oddaje ponudbe:

Ponudnik mora ponudbo podati tako, da vsebuje:

o    navedbo ponujene vrednosti letne najemnine;

o    idejno zasnovo prenove/vlaganja v poslovni prostor;

o    oceno vrednosti projekta prenove;

o    predlog načina zmanjševanja najemnine  za vrednost investicije;

o    osnutek ponudbe, ki jo bo zagotavljal v gostinskem obratu z navedbo okvirnih prodajnih cen;

o    izjavo, da bo kot najemnik izpolnjeval vse zahteve najemodajalca iz razpisa;

o    dokazila o izpolnjevanju zahtev iz razpisa.


Rok za oddajo ponudb je 15.2.2019, do 10.00 ure zjutraj.


Ponudbo je potrebno oddati v kuverti s pripisom »ponudba za najem poslovnega prostora v Kampu Lucija – NE ODPIRAJ« poslano ali dostavljeno na naslov Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož.

Ponudnikom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodni najavi. Ogledi bodo možni v obdobju od 12.1.2019 do 26.1.2019.

Hoteli Bernardin d.d. si pridružujejo pravico ne izbrati nobenega ponudnika kljub temu, da so bile vse ponudbe primerne in ustrezno vročene.


Kontaktni osebi:

Massimo Božič

kamp.vodja@h-bernardin.si

051 265 464


Andrej Fabiani, direktor tehničnega sektorja

andrej.fabiani@h-bernardin.si

031 742 676