RAZPIS za oddajo poslovnega prostora v najem v KAMPU LUCIJA z namenom izvajanja trgovske dejavnosti – Mini Market - Hoteli Bernardin
Show menu

RAZPIS za oddajo poslovnega prostora v najem v KAMPU LUCIJA z namenom izvajanja trgovske dejavnosti – Mini Market

Predmet razpisa

Predmet razpisa je oddaja poslovnega prostora v najem v Kampu Lucija z namenom izvajanja trgovske dejavnosti v trgovini Mini Market.

Z izbranim najemnikom bo sklenjena pogodba o najemu, z možnostjo vlaganja v nepremičnino, za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja. Vsa vlaganja v nepremičnino ostanejo v lasti družbe Hoteli Bernardin d.d., s tem, da se za dogovorjeni znesek vlaganj, najemniku, za dogovorjeno obdobje, dogovorjena najemnina ustrezno zniža.  Na razpisu bo uspel tisti ponudnik, ki bo s ponujeno ceno in idejno zasnovo prenove/vlaganj v poslovni prostor prepričal predstavnike družbe Hoteli Bernardin d.d..


Predmet oddaje

Predmet oddaje v najem so naslednji poslovni prostori:

Poslovni prostori s številko stavbe 3925 se nahajajo na parcelnih številkah 5557/1, 5557/2, 5558/0 in 2260/0. Predmet najema se nahaja v delu stavbe št. 3– prodajalna.  Površina dela stavbe je 169,10 m2, od tega uporabne površine 82,70 m2. Poslovni prostori obsegajo:  prostor za opravljanje dejavnosti, skladišče in zaprto teraso.


Ponudniki, ki se lahko udeležijo razpisa    

Na razpis se lahko prijavijo pravne in samostojni podjetniki, ki:

o   imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve;

o   niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

o   niso v postopku prenehanja opravljanja samostojne dejavnosti (velja za samostojne podjetnike);

o   izpolnjujejo kadrovske, in ostale pogoje, navedene v razpisu .

Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o zgoraj navedenih zahtevah.


Pogoji najema:

o   ponudnik/ najemnik mora na svoje stroške in svoje tveganje pridobiti vsa potrebna dovoljenja za opravljanje trgovske dejavnosti. Manjkajočo opremo in drobni inventar za izvajanje dejavnosti nabavi in namesti najemnik na svoje stroške;

o   ponudnik/najemnik mora zagotavljati obratovanje trgovine najmanj v obdobju obratovanja Kampa Lucija in sicer od 1.4. do 5.11. oziroma v skladu z uradnim obvestilom družbe Hoteli Bernardin, d.d.;

o   ponudnik/najemnik mora zagotavljati naslednji obratovalni čas v obdobju od 1.4. do 5.11. (oziroma v skladu z uradnim obvestilom družbe Hoteli Bernardin, d.d.):

Trgovina: vsak dan, najmanj od 8.00 do 20.00 ure


Dodatne zahteve naročnika:

o   najemnik mora poskrbeti za odvoz vseh odpadkov, ki nastanejo pri njegovem obratovanju v prostorih in na lokaciji najemodajalca, vključno z odvozom organskih odpadkov in odpadnih olj;

o   najemnik mora zagotavljati čistočo in stalno urejenost najetih prostorov, tako v času obratovanja kot v obdobju, ko Kamp Lucija ne obratuje;

o   ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve iz veljavnih predpisov, ki so zahtevani za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal v najetih prostorih;

o   naročnik si pridružuje pravico, da lahko v času trajanja najemne pogodbe preverja najemnika ali izpolnjuje pogoje razpisa. Neizpolnjevanje razpisnih pogojev je lahko razlog za dopoved pogodbe.


NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Ponudnik mora ponudbo podati tako, da vsebuje:

o    navedbo ponujene vrednosti letne najemnine;

o    idejno zasnovo prenove/vlaganja v poslovni prostor;

o    oceno vrednosti projekta prenove;

o    predlog načina zmanjševanja najemnine  za vrednost investicije;

o    izjavo, da bo kot najemnik izpolnjeval vse zahteve najemodajalca iz razpisa;

o    dokazila o izpolnjevanju zahtev iz razpisa.


Rok za oddajo ponudb je 25.2.2019, do 10.00 ure zjutraj.


Ponudbo je potrebno oddati v kuverti s pripisom »ponudba za najem poslovnega prostora v Kampu Lucija – Trgovina Mini Market – NE ODPIRAJ« poslano ali dostavljeno na naslov Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož.

Ponudnikom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodni najavi pri g. Massimu Božiču. Ogledi bodo možni v obdobju od 4.2.2019 do 25.2.2019.

Hoteli Bernardin d.d. si pridržujejo pravico ne izbrati nobenega ponudnika kljub temu, da so bile vse ponudbe primerne in ustrezno vročene.


Kontaktni osebi:

Massimo Božič

kamp.vodja@h-bernardin.si

051 265 464

Andrej Fabiani, direktor tehničnega sektorja

andrej.fabiani@h-bernardin.si

031 742 676