Družini prijazno podjetje - Hoteli Bernardin
overlay
Show menu

Družini prijazno podjetje

Hoteli Bernardin d.d. so konec leta 2012 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, ki predstavlja orodje za učinkovitejše in kakovostnejše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. S tem je podjetje stopilo na pot spremembe organizacijske kulture in se zavezalo vpeljati izbrane ukrepe za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

V letu 2016 je podjetje prejelo polni certifikat Družini prijazno podjetje, kar pomeni, da je uresničilo izbrane cilje in ukrepe ter sprejelo tri nove ukrepe. Želimo biti organizacija, ki vidi dolgoročno poslovno uspešnost tudi v sodelovanju z zaposlenimi in se zaveda tesne povezave med poslovnim in zasebnim življenjem ter ne zanemarja vpliva enega na drugega. Pred nami je novo tri letno obdobje v katerem si bomo prizadevali za ohranitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Seznam ukrepov DPP

1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec

  • Zaposlenemu z otrokom, ki bo prvič stopil v šolo se dodeli dodaten dan dopusta za spremstvo otroka v šolo.
  • Zaposlenemu, ki uvaja otroka v vrtec se omogoči v času uvajanja fleksibilni delavnik s  časovno odsotnostjo do največ 3 ure dnevno oz. do 15 ur tedensko, ob upoštevanju potreb delovnega procesa.


3. Ukrepi za varovanje zdravja

Zaposleni lahko koristijo wellness storitve po ugodnejših pogojih. Periodično se wellness storitve s popusti objavljajo preko oglasnih desk v podjetju.
Zaposleni lahko omenjene storitve koristijo v resortu, kjer ne opravljajo svojega dela. Pri koriščenju se upošteva zasedenost hotelov.

5. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
Namen je izboljšati in povečati ugled družbe v lokalnem okolju ter prenašati vrednote »DRUŽNI PRIJAZNO PODJETJE« tudi v okolje izven organizacije.

7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
Namen ukrepa je učinkovitejše vodenje in ravnanje z zaposlenimi, senzibilizacija vodij glede usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter večje zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih.

9. Obdaritev novorojenca
Zaposleni za svojega novorojenca prejme vrednostni bon in čestitko. Za upravičenost obdaritve mora zaposlen v sektor kadri in organizacija, na vpogled dostaviti rojstni list novorojena. V primeru, da sta v podjetju zaposlena oba starša se bon dodeli le enkrat.

11. Novoletno obdarovanje otrok- Dedek Mraz
Družba organizira novoletno obdarovanje otrok zaposlenih. Obdarijo se vsi otroci v starosti od dopolnjenega enega do osmega leta starosti.

13. Nakup šolskih potrebščin za prvošolčke
Družba obdari šolajoče otroke z nakupom šolskih potrebščin. Ob vstopu otrok v šolo družba pripravi nabor šolskih potrebščin in obdari zaposlene z otroki, ki se bodo vpisali v prvi razred osnovne šole.

2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
Namen tima je sprotno spremljanje dejanskih potreb zaposlenih, spremljanje zadovoljstva zaposlenih z reševanjem problematike usklajevanja družinskega in poklicnega življenja ter sistematično zbiranje novih idej. Člani tima so prav tako sodelujejo pri izvedbi vseh ukrepov in podajajo nove predloge.

4. Komunikacija z zaposlenimi
S pomočjo obstoječih ali novih komunikacijskih orodij se zaposlenim predstavi aktualne in novo sprejete ukrepe in aktivnosti za usklajevanje dela in družine.

6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
Z namenom boljšega poznavanja problematike usklajevanja dela in družine bomo poleg sprotnega pridobivanja mnenj zaposlenih izvedli tudi raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih o reševanju problematike usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.

8. Razvoj socialnih veščin
Vodilni v podjetju se na seminarjih in delavnicah, v okviru nadaljnega izobraževanja ali neformalno preko razgovorov z zaposlenimi učijo t.i. socialnih veščin. Namen tega ukrepa je poglobljeno razumevanje problematike usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.

10. Varstvo šolskih otrok v podjetju- Morski Konjiček
V času poletnih počitnic, za šoloobvezne otroke kot tudi  predšolske otroke, družba organizira varstvo otrok - poletne delavnice. Strokovno varstvo je organizirano praviloma za otroke v starosti od šestega do desetega leta, vendar se starostni razpon določi letno in je objavljen na plakatu, pred izvedbo samega ukrepa.

12. Dodaten dan odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
Zaposlenim se omogoči 1 dan odsotnosti, zaradi izrednih družinskih razmer. Kot izredne družinske razmere štejemo težje boleni staršev.

14. Izobraževanja za partnerje in starše
Družba organizira izobraževanja, delavnice ali dogodke za zaposlene in/ali poslovne partnerje. Namen ukrepa je pridobivanje novih znanj in veščin za bolj kvalitetno vzgojo otrok in/ali gojenje partnerskih odnosov in krepitev pozitivne podobe podjetja v javnosti.